PRIMARIA COMUNEI VALEA LUNGA

Judetul Alba

ANGAJARI

ANUNT


    Primaria comunei Valea Lunga organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul Urbanism.
Conditii: 
  • conditii de participare:
o    studii superioare, absolvite cu diploma de licenta .
o    vechime minima de un an in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului.
  • conditii specifice: - cunostinte de operare pe calculator.
.
Lucrarea scrisa va avea loc in data de 17 iunie 2014, ora 10,00 la sediul Primariei Comunei Valea Lunga.
           Dosarul pentru inscriere la concurs se depune pana in data de 04 iunie 2014 orele 16.00 la sediul Primariei comunei Valea Lunga si va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:
    a) formularul de inscriere;
    b) copia actului de identitate;
    c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
   d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
    e) cazierul judiciar;
    f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
    g) declaratie pe propria raspundere ca nu a efectuat activitati de politie politica
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale sau copii legalizate, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Relatii suplimentare cu privire la bibliografie si continutul dosarului pentru concurs se obtin la telefon 0258-888102 sau la sediul Primariei comunei Valea Lunga.
   
Bibliografie

1.    Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.    Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3.    Legea nr.7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4.    Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5.    Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6.    Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


Primar
PUSCA VASILE

Anunt Nr. 6/03.01.2018 Detalii
Anunt Nr. 3146/11.09.2017 Detalii
Anunt concurs Detalii in data de 05.04.2017 pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat I
Anunt Detalii in vederea sekectarii dosarelor pentru participarea la concursul care va avea loc in data de 02 noiembrie 2016.
Anunt Detalii Selectie dosar
Anunt 04.03.2016 Detalii Examen de promovare in grad profesional pentru functia de inspector in data de 21.03.2016
Anunt Concurs 29.12.2015 Detalii pentru ocuparea postului vacant de guard in cadrul Compartimentului Activitate Cultura si Sport
Anunt Concurs 29.12.2015 Detalii pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I in cadrul Compartimentului Deservire
Anunt nr.3099/09.11.2015 Detalii
Anunt nr.3098/09.11.2015 Detalii examen de promovare in grad si treapta - inspector de specialitate grad II
Anunt concurs Detalii pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier
Anunt Concurs Detalii pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier
Anunt nr.2217/06.08.2015 Detalii concurs pentru ocuparea postului vacant de sofer I in cadrul Compartimentului Deservire
Proces Verbal nr. 330/05.02.2015 Detalii Privind selectia dosarelor depuse
Anunt nr. 64/13.01.2015 Detalii ocupare post vacant
Anunt nr. 64/13.01.2015 Detalii ocupare post vacant de inspector de specialitate
Anunt nr. 3254/10.10.2014 Detalii Primaria comunei Valea Lunga organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent
Anunt nr. 3170/03.10.2014 Detalii Organizare concurs pentru ocuparea postului vacant de referent 1A la Compartimentul Fond Funciar si Registru Agricol
Anunt Detalii concurs ocupare post vacant de referent 1A
Anunt Nr. 2861 din 11.09.2014 Detalii Pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent [...]
Anunt Detalii Organizare concurs pentru postul vacant de functionar la Compartimentul Administratie Publica.